Junij 2007

 

VPRAŠANJA IZ FIZIKE II

 

 1. Teorija relativnosti, kvantna fizika in atomi

 

 1. Poskusi, ki kažejo, da nerelativistična mehanika ni dobra.
 2. Postulati teorije relativnosti in posledice.
 3. Lorentzova transformacija, merjenje časa in dolžin, lastni čas.
 4. Dopplerjev pojav v posebni teoriji relativnosti: sprememba frekvence, prečni Dopplerjev pojav, transformacija kota
 5. Relativistična gibalna količina in energija
 6. Četverci, trasformacija četvercev
 7. Relativistična enačba gibanja, relativistična sila, gibanje nabitega delca v konstatnem električnem polju
 8. Trki delcev, elastični in neelastični trki, težiščni sistem in razpložljiva energija
 9. Fotoefekt
 10. Comptonovo sipanje
 11. Interferenčni poskusi z elektroni, de Broglieva valovna dolžina
 12. Princip nedoločenosti, valovni paket
 13. Stanja in valovne funkcije, pomen valovne funkcije
 14. Fizikalne količine, rezultat meritve izbrane količine, povprečna vrednost količine v izbranem stanju
 15. Schrodingerjeva enačba, stacionarna Schrodingerjeva enačba, lastna stanja energije, razvoj stanj po lastnih stanjih energije.
 16. Delec v neskončno globokem potencialnem loncu
 17. Harmonični oscilator, lastne vrednosti energije, povezava s klasičnim nihanjem, značilnosti lastnih funkcij.
 18. Odboj na potencialni stopnici
 19. Potencialna plast, tunelski pojav.
 20. Vrtilna količina v kvantni mehaniki, rotator, lastne vrednosti energije rotatorja.
 21. Vodikov atom. Energija, kvantna števila, ki določajo stacionarna stanja, značilnosti lastnih funkcij.
 22. Atom v magnetnem polju, Stern-Gerlachov poskus, spin elektrona.
 23. Magnetni moment vodikovega atoma, Zeemanov pojav.
 24. Seštevanje vrtilnih količin
 25. Sklopitev obhodne in spinske vrtilne količine v vodikovem atomu
 26. Sevanje atoma, izbirna pravila
 27. Širina spektralnih črt.
 28. Atomi z več elektroni in periodni sistem
 29. Spektri atomov v vidnem in rentgenskem področju.

 

 

 1. Molekule, statistična fizika in kristali

 

 1. Vrste vezi v molekulah.
 2. Kovalentna vez, molekula vodika
 3. Ionska vez, Van der Waalsova sila.
 4. Rotacija in vibracija molekul, molekularni spektri
 5. Maxwellova porazdelitev
 6. Bose-Einsteinova in Fermi-Diracova porazdelitev,  klasična limita pri visokih temperaturah.
 7. Gostota stanj idealnega plina
 8. Fermijev plin, Fermijeva energija, tlak in toplotna kapaciteta Fermijevega plina.
 9. Sevanje črnega telesa
 10. Rotacijski in vibracijski prispevek k specifični toploti dvoatomnega plina
 11. Kristali, vezi v kristalih.
 12. Določanje strukture kristalov s sipanjem rentgenske svetlobe, načini merjenja
 13. Elektronski pasovi v kristalih, kovine, izolatorji in polprevodniki.
 14. Elektroni v kovinah: električna prevodnost, ocena gibljivosti elektronov.
 15. Čisti polprevodniki, elektroni in vrzeli.
 16. Prevajanje električnega toka v polprevodnikih, gibljivost nosilcev toka
 17. Primesi v polprevodnikih: tip p in n, Fermijeva energija
 18. Hallov pojav.
 19. Stik p-n: tokovi v ravnovesju, odvisnost toka od napetosti na diodi (karakteristika diode).
 20. Fototdioda
 21. Tranzistor: tranzistor n-p-n, tranzistor z izoliranimi vrati (MOSFET).
 22. Nihanje kristalne mreže, fononi, specifična toplota kristalov
 23. Magnetne lastnosti snovi: paramagnetizem, paramgnetizem kovin, diamagnetizem in feromagnetizem.
 24. Superprevodnost: kritična temperatura, kritično polje, kritični tok, Meisnerjev pojav, Londonova enačba
 25. Laserji

 

 

 1. Atomska jedra in osnovni delci

 

 1. Velikost atomskega jedra, sestava, izotopi, Rutherfordovo sipanje, diferencialni sipalni presek
 2. Masa jeder, vezavna energija, semiempirična masna formula
 3. Jedrska magnetna resonanca
 4. Jerdski razpadi, razpadni čas.
 5. Razpad a
 6. Razpad b .
 7. Razpadne verige.
 8. Jedrske reakcije, presek za reakcijo
 9. Cepitev jedra in jedrski reaktor.
 10. Zlivanje jeder, vir energije v Soncu
 11. Učinki sevanja
 12. Pospeševalniki delcev.
 13. Detektorji delcev
 14. Osnovne sile, sila kot izmenjava virtualnih delcev
 15. Stabilni delci, nestabilni delci in njihovi razpadni časi.
 16. Ohranitveni zakoni
 17. Standardni model