AKTUALNO

VPIS OCEN

URNIKI, RAZPOREDI VAJ, teksti vaj in druge koristne reči, 


1. PREDMETA: Fizikalni praktikum IV in Praktikum merilne tehnike IV

Učitelj: prof. dr. Marko Zgonik
Obseg ur: 60 ur vaj v letnem semestru drugega letnika

2. CILJ

Fizikalni praktikum IV in Praktikum merilne tehnike IV sta namenjena eksperimentalnemu pouku fizike za vse smeri na Oddelku za fiziko.  Z opravljanjem praktičnih poenostavljenih poskusov, ki pa že vsebujejo elemente moderne merilne tehnike, se študenti spoznavajo z večino polj fizike.  Naučijo se uporabe eksperimentalne opreme in modernih načinov obdelave podatkov.  Izkušnje lastnega preverjanja nekaterih fizikalnih zakonov ne more nadomestiti noben učbenik. Prav tako so situacije v učbenikih večinoma idealizirane, v praktikumu pa se naučimo obvladati resnične primere, ocenjevati približke in uporabljati merilne instrumente z njihovo omejeno natančnostjo.

Študentje naj se naučijo naslednjih sposobnosti in obvladajo postopke:
- opazovanja in meritev pojavov,
- vodenje laboratorijskega dnevnika,
- kritične ocene meritev, njihovo organizacijo in predstavitev,
- določanja natančnosti meritev in
- ocenjevati pomen dobljenih rezultatov.

3. VSEBINA:

Oba praktikuma IV zajemata približno 12 vaj na 12 merilnih mestih, ki jih izmenično spreminjamo vsak semester.

4. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Potrebno je predznanje iz predmeta Fizika I.
Pogosto se zgodi, da študent pri praktikumu opazuje pojav, ki ga pri ustreznem teoretičnem predmetu še ni srečal. To je lahko stimulacija za nadaljnji študij, saj iz preteklosti vemo, da včasih prednjači teorija, drugič pa je spet nepojasnjen eksperiment tisti, ki vzpodbuja nove teoretične razlage.

5. ŠTUDIJSKA LITERATURA

Navodila za vaje v Fizikalnem praktikumu II.
Dodatna literatura so učbeniki Fizike I in II.

6. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV

Celotno število vaj za uspešno opravljen predmet je 10. Meritve v laboratoriju morajo biti ustrezno dokumentirane v laboratorijskem dnevniku.  Uspešnost meritev v okviru posamezne vaje potrdi vodja vaj z datumom in podpisom v laboratorijski dnevnik.  Meritve obdelajo študenti doma v skladu z navodili praviloma do naslednjih vaj v laboratoriju.  Dokončane vaje študentje predstavijo vodjem skupin praktikuma IV, ki oceni celotno izvedbo vaje in to za vsako vajo posebej.

7. POSEBNOSTI

Materialni pogoji: merilni instrumenti in ustrezen prostor.  Kadrovski pogoji: praktikum vodi učitelj ob pomoči asistentov in tehnika. Skupina študentov naj ne bo večja kot 9 študentov.

nazaj